Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

Właścicielem niniejszego serwisu jest PEKAES Sp. z o.o. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych witryn lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do PEKAES Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PEKAES Sp. z o.o.

 

PEKAES Sp. z o.o. dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. PEKAES Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o najwyższy standard świadczonych przez nas usług, a jednocześnie mając na uwadze poszanowanie prywatności prosimy o zapoznanie się z celami i sposobem przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w ramach funkcjonalności strony www.pekaes.pl jest PEKAES Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach przy ul. Spedycyjnej nr 1, 05-870 Błonie, KRS: 0000681167, NIP: 527 010 47 17, REGON: 000982285 (dalej: PEKAES lub Administrator).

 

PEKAES szanuje prywatność osób, których dane osobowe przetwarza oraz dokłada wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia tych danych i zapewnienia ich poufności z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” oraz przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

II. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kontakt@pekaes.pl 
 • adresu korespondencyjnego: PEKAES Sp. z o.o. ul. Spedycyjna nr 1, 05-870 Błonie.

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, w tym w celu realizacji przysługujących praw jest możliwy za pośrednictwem:

 • adresu e – mail: pawel.polnik@pekaes.pl. 

III. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przetwarzania

Administrowana przez PEKAES strona internetowa posiada funkcjonalności (zakładki), za pomocą których dochodzi do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych (Strefa Klienta, Dla Przewoźnika, Dla mediów, Kontakt). Pozyskiwanie danych odbywa się m.in. za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

1. CELE KONTAKTOWE:

 

a. Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w celu kontaktu z obecnymi lub potencjalnymi Klientami i Kontrahentami, osobami zainteresowanymi działalnością PEKAES i przedstawicielami mediów (ogólna komunikacja kierowana do PEKAES za pośrednictwem korespondencji e - mail, papierowej lub w formie telefonicznej), w tym również w celu przygotowania oferty lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes PEKAES jakim jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiająca komunikację z osobami przesyłającymi korespondencję w tym za pomocą dedykowanych formularzy, przygotowywaniu odpowiedzi spełniających oczekiwania użytkowników oraz polegający na prawie do identyfikacji osób z którymi realizowany jest kontakt. 

W przypadku, gdy komunikacja dotyczy możliwości nawiązania współpracy lub przedstawienia oferty podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy -  art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO.

 

c. Czas przetwarzania danych osobowych stanowi cały czas trwania wymiany komunikatów, a następnie dane osobowe są przetwarzane przez okres 3 lat od ostatniej wymiany korespondencji. Czas ten może zostać skrócony, jeżeli cel zostanie zrealizowany wcześniej.

 

2. REALIZACJA UMOWY LUB ŚWIADCZENIE USŁUG

 

a. Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w celu realizowania postanowień umownych, w tym poprzez zapewnienie obsługi i zarządzania poszczególnymi zleceniami w ramach umów oraz poprzez umożliwienie dostępu do informacji o wykonywanych usługach w ramach zawartej umowy.

 

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO w zakresie realizacji umowy, art. 6 pkt. 1 lit. c) RODO w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych związanych z umową oraz art. 6 pkt. 1 lit. f) czyli uzasadniony interes prawny PEKAES polegający na komunikacji z osobami dedykowanymi do wykonywania umowy oraz przeprowadzenia procesu identyfikacji tych osób.

 

c. Czas przetwarzania danych osobowych to czas trwania umowy lub świadczenia usług, a następnie okres przedawnienia roszczeń (określony przepisami prawa) i okres związany z realizacją przepisów podatkowych.

 

3. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 

a. Przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

 

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO w zakresie dążenia do zawarcia umowy cywilnoprawnej i artykuł 6 pkt. 1 lit. c) RODO w zakresie dążenia do zawarcia umowy o pracę.

W ramach procesów rekrutacyjnych PEKAES wymaga przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy (zakres wskazany w art. 211 Kodeksu Pracy) a w odniesieniu do umów cywilnoprawnych – w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. Jeżeli zostaną przekazane dobrowolnie dane osobowe w zakresie szerszym niż te określone w art. 211 Kodeksu Pracy lub ogłoszeniu ich przekazanie oparte zostanie na zgodzie osoby je przekazującej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, za jaką uważane jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

c. Czas przetwarzania danych osobowych wskazany jest każdorazowo przy konkretnym ogłoszeniu rekrutacyjnym. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę zgody osoby dane nie są przetwarzane dłużej niż do momentu jej wycofania. 

 

4. PLIKI COOKIES 

 

a. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu stosowania plików cookies i zarządzania ich ustawieniami. Pliki cookies mają natomiast na celu:

 • ułatwienie użytkownikom korzystania z witryny poprzez możliwość utrzymania sesji i zapamiętania danych dotyczących logowania;
 • efektywne zarządzanie rozwiązaniami technicznymi stosowanymi na stronie przez PEKAES;
 • dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych.

 

b. Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach stosowanych cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na efektywnym zarządzaniu witryną internetową oraz dostosowywaniem rozwiązań technicznych do odbiorców usług.

 

c. Zmiany preferencji w zakresie cookies (w tym ich wyłączenia) można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej, przy czym zmiana ustawień odnosząca się do cookies może wpłynąć na zakres i formę wyświetlanych treści podczas przeglądania określonej witryny internetowej.

 

d. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI 

 

a. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na prawie do dochodzenia roszczeń i należności oraz obrony przed wytaczanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Cel ten realizowany jest gdy zostanie wytoczone powództwo przeciwko PEKAES lub PEAKES zostanie zobowiązany do udziału w postępowaniu przed sądem lub urzędem, w tym gdy będzie zabezpieczał własny prawny interes jak również do celów związanych z windykacją. 

 

b. Dane w tym zakresie przetwarzane są maksymalnie przez czas przedawnienia roszczeń. 

IV. Dobrowolność podania danych osobowych. 

1. Dane przekazywane za pośrednictwem strony internetowej (w tym za pośrednictwem wskazanych adresów e – mail/ numerów telefonów) są podawane dobrowolnie, jednakże należy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby należycie świadczyć usługę - brak ich podania może skutkować brakiem rozpatrzenia Państwa zapytania. Pozostałe dane osobowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych/ wiadomości e – mail lub zostaną podane podczas rozmowy telefonicznej są przekazywane według wyłącznego uznania użytkownika. Należy mieć jednak świadomość, że ograniczenie wprowadzonych danych, np. w zakresie formularza dotyczącego zapytania handlowego może mieć wpływ na przedstawioną ofertę handlową.

 

2. W  zakresie  w  jakim dane  osobowe  są  przetwarzane  w  oparciu  o  wyrażoną  zgodę, można  ją  wycofać  w  każdym  czasie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania dokonanego  przed  jej  wycofaniem.  

 

3. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę) przez przepisy   prawa - Kodeks   pracy. W   przypadku rekrutacji do zatrudnienia  w  oparciu  o  umowę  cywilnoprawną zakres danych jest ustalany przez  Administratora przy konkretnej ofercie. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

V. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim.

1. Dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym działania Administratora w szczególności: serwisantom i dostawcom systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których dane są przetwarzane, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom consultingowym i audytorskim, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, dostawcom serwerów - w tym firmom obsługującym te serwery, podmiotom zapewniającym ochronę mienia oraz firmom windykacyjnym.

 

2. Jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa to udostępnimy przetwarzane dane uprawnionym podmiotom.

 

3. Jeżeli cel przetwarzania tego wymaga (w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie danych związane jest z przygotowaniem oferty lub świadczeniem usług w ramach grupy kapitałowej) dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z grupy PEKAES (Spedycja Polska „SPEDCONT” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i Chemiklas sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie).

 

4. Dane pozyskane w ramach zarządzania cookies mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom oprogramowania i serwerów, w tym dostawcom świadczącym usługi serwisowe infrastruktury informatycznej oraz zewnętrznym audytorom i kancelariom prawnym. Dodatkowo cookies mogą być analizowane za pomocą zewnętrznych dostawców cookies – np. Google Analytics.

 

5. Dane osobowe co do zasady nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  W przypadku konieczności transferu danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną Państwo uprzednio o tym poinformowani. 

 

6. PEKAES nie korzysta do prowadzania strony internetowej ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania). 

VI. Bezpieczeństwo

1. PEKAES stosuje środki organizacyjno – techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, rozliczalność operacji wykonywanych na danych osobowych oraz ich poufność, dostępność i integralność.

 

2. PEKAES podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecich.

 

3. PEKAES dokonuje należytej staranności w wyborze podmiotów świadczących usługi i odbiorców danych, a w przypadku dalszego powierzenia do przetwarzania danych osobowych dąży do zapewnienia przez te podmioty najwyższych standardów w tym zakresie. 

VII. Informacja o COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (popularnie zwane też ciasteczkami) to małe pliki wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane w przeglądarce użytkownika. 

Pliki cookies stosowane są w celu śledzenia ruchu na stronie internetowej. Ułatwiają one prawidłowe funkcjonowanie witryny, a także pomagają dostosować stronę do wymagań osób ją odwiedzających poprzez zapamiętanie ich preferencji oraz sposobu zachowania w serwisie.

Informacje zawarte w pliku mogą zostać odczytane przez serwer w trakcie trwania połączenia ze stroną. Technika cookies nie pozwala na odczytanie z komputera użytkownika żadnych danych prywatnych lub informacji o charakterze poufnym. 

Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w używanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. telefonie, tablecie, komputerze) oraz nie powoduje zmian w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

2. Kto zarządza cookies na stronie internetowej www.pekaes.pl?

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu www.pekaes.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu: PEKAES sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu.

 

3. W jakim celu cookies są stosowane?

Przede wszystkim cookies pozwalają na:

 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: pamiętanie loginu przy ponownej wizycie oraz utrzymanie sesji dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania loginu i hasła do korzystania z kolejnych podstron) co jednocześnie ułatwia korzystanie z naszej witryny;
 • tworzenie statystyk strony internetowej, weryfikację liczby osób odwiedzających stronę oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi i zachowań użytkowników na stronie co pozwala na ulepszanie stosowanych rozwiązań i mechanizmów używanych na naszej stronie;
 • dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

 

4. Dlaczego informujemy o cookies?

Stosowanie plików cookies zostało uregulowane Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z przepisami prawa korzystanie z funkcjonalności cookies wymaga uzyskania zgody osób przeglądających naszą stronę.

Wyrażenie zgody odbywa się za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W związku z powyższym wyrażoną zgodę możesz cofnąć lub modyfikować jej zakres poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. 

 

5. Jakie cookies stosujemy?

Możemy stosować dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). 

Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 • Źródło: Google Analytics
  • Nazwa: _ga, _gat
  • Rodzaj: Stały
  • Cel zapisywania: Śledzenie nr IP poszczególnych odwiedzających i korzystania ze strony
  • Czas przechowywania: 1 rok od ustawienia
 • Źródło: Google Analytics
  • Nazwa: _utmb
  • Rodzaj: Stały
  • Cel zapisywania: Ustanowienie i kontynuowanie sesji użytkownika w witrynie
  • Czas przechowywania: 1 rok od ustawienia
 • Źródło: Google Analytics
  • Nazwa: _gid
  • Rodzaj: Stały
  • Cel zapisywania: Rozróżnianie użytkowników
  • Czas przechowywania: 24 godz. od aktywności

 

6. W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies?

Jeżeli nie chcesz korzystać z plików cookies, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka internetowa umożliwia sterowanie ustawieniami cookies. Masz możliwość zarówno określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies, jak również usuwać pliki cookies usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania cookies:

 • zamieszczane są przez producenta danego urządzenia, którego używasz do przeglądania strony (instrukcja użytkowania lub strona internetowa producenta)
 • znajdują się w panelu zarządzania przeglądarką internetową, której używasz. W większości przypadku należy wybrać opcję „Menu” „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. 

 

7. Pomoc i kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości odnoszących się do ustawień cookies w tym woli cofnięcia zgody na cookies lub problemów z samodzielnym jej wycofaniem lub innymi ustawieniami cookies skontaktuj się z nami (dane kontaktowe wskazane na górze dokumentu).

VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługują prawa przedstawione szczegółowo w RODO, a poniższy opis ma charakter opisowy. 

 

1. Prawo dostępu do danych osobowych (informacji o danych) oraz otrzymania kopii tych danych.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji o przetwarzanych danych zostaną Państwo poinformowani o sposobach ich przetwarzania (cele i podstawy prawne przetwarzania, zakres posiadanych danych, podmioty, którym są ujawniane, planowany termin usunięcia poszczególnych danych). 

Przysługuje Państwu również prawo zażądania otrzymania kopii danych osobowych.  

 

2. Prawo do wprowadzenia zmian w danych osobowych (prawo do sprostowania).

Jeżeli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, może Pani/Pan poprosić o aktualizację lub poprawę tych informacji. 

 

3. Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”).

Jeżeli nie musimy przechowywać lub przetwarzać danych (przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane) ma Pani/Pan prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie danych osobowych lub usunęli część z nich lub ich całość. 

 

4. Prawo wycofania zgody.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

5. Prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – PEKAES wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie PEKAES, jak również wskazanego podmiotu. 

 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Pod warunkiem spełnienia poniższych warunków mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

− jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający PEKAES sprawdzenie prawidłowości tych danych;

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

− PEKAES nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

− jeśli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PEKAES są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

 

Jeżeli przetwarzanie na jednej z powyższych podstaw zostało ograniczone, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na ww. warunkach, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformuje my Państwa o tym fakcie. 

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez PEKAES odbywa się w ramach uzasadnionych naszych interesów (i nie jest związane z którąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania tych danych, wskazując na konkretny obszar przetwarzania Pani/Pana danych (lub odnosząc się do całości przetwarzania).

 

8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Informacja dotycząca sposobów realizacji powyższych praw.

1. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w dowolnej formie. Ze strony Administratora kontakt w sprawie realizacji praw i żądań osób fizycznych może zostać realizowany za pośrednictwem adresu e – mail: pawel.polnik@pekaes.pl.

 

2. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach co do zasady odpowiedzi udziela się pisemnie. Zgłoszenia otrzymane w formie telefonicznej zostaną utrwalone przez Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej do celów nadania biegu żądaniu i do celów dowodowych. 

 

3. Obsługa żądania uprawnia PEKAES do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej w tym zakresie korespondencji do celów realizacji żądania i obrony przed roszczeniami. Dane te będą przetwarzane przez cały czas trwania rozpatrywania żądania, a następnie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

 

4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku/ żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach tego działania. 

 

5. W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

X. Obowiązki związane z korzystaniem z funkcjonalności strony

1. Jako świadomy użytkownik serwisu internetowego odpowiadają Państwo za treść wiadomości zarówno publicznych jak i przesyłanych w wiadomości bezpośrednio skierowanej do nas. Prosimy pamiętać, że prawo zabrania wprowadzać m.in. treści obraźliwe, wulgarne czy naruszające godność innych osób. 

 

2. Dokonując rejestracji w Strefie Klienta stają się Państwo autorem i dysponentem loginu i hasła, które wprowadzacie, dlatego prosimy o ich bezpieczne przechowywanie i nieudostępnianie osobom trzecim.

 

3. W przypadku udziału w prowadzonych przez nas rekrutacjach odpowiadają Państwo za treść dokumentów aplikacyjnych, w tym ich prawidłowość z rzeczywistością.

XI. Zasady prywatności dotyczące dzieci

1. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać i przetwarzać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

XII. Zmiany polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana iw razie potrzeby aktualizowana.

 

2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 listopada 2020r.